Privacy is voor u even belangrijk als voor ons. Daarom hebben de belangrijkste zaken rond privacy verzameld op deze webpagina. Het privacybeleid is onder meer van toepassing op (i) onze website https://coverton.be en (ii) alle (commerciële) relaties tussen COVERTON en haar klanten, prospecten en business partners.

COVERTON wil benadrukken dat zij altijd tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die COVERTON verzamelt, alsook over de wijze waarop COVERTON deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.  Lees daarom deze Privacy Verklaring samen met de cookie policy van COVERTON.

Uw rechten

Als  u beroep wil doen op de hieronder vermelde privacy rechten, contacteer privacy@coverton.be om een of meer van de volgende rechten gratis uit te oefenen:

 • toegang tot de persoonsgegevens die COVERTON mogelijks over u beschikt;
 • corrigeren, vervolledigen of bijwerken van uw persoonsgegevens;
 • schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u geen marketing e-mails wilt ontvangen, kan u zich altijd uitschrijven via de knop “uitschrijven”, die onder iedere marketing e-mail van COVERTON staat.

Persoonsgegevens

COVERTON verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en naam
 • adres
 • firmanaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer (vast/gsm)
 • informatie over uw gebruik van de COVERTON website zoals onder andere uw IP-adres, browsertype, de webpagina’s die u bezocht en eventueel geografische locatiegegevens

Gebruik van persoonsgegevens

COVERTON gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het uitvoeren van een overeenkomst met COVERTON;
 • het leveren van de diensten van COVERTON;
 • het verzenden van gerichte reclame, updates en aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur;
 • het verbeteren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • het opmaken en verzenden van offertes, facturen en het innen van betalingen;
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • statistische doeleinden

Verzamelen van persoonsgegevens

COVERTON verzamelt persoonsgegevens tijdens:

 • een samenwerking met COVERTON;
 • een bezoek van de website;
 • het gebruiken van de diensten van COVERTON;
 • het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • correspondentie met COVERTON
 • het meedelen aan COVERTON van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • een offerteaanvraag
 • het uitwisselen van business cards

Bewaartermijnen

COVERTON respecteert de wettelijke bewaartermijnen. Klantengegevens zullen dus verwijderd worden in de maand januari die volgt op het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. Spontane sollicitaties worden gedurende 1 jaar bewaard.

Toegang voor derden

COVERTON geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve wanneer het nodig is voor het verlenen van de diensten van COVERTON en de optimalisering daarvan. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat COVERTON uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer COVERTON hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. COVERTON is  dan ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de toepassing ervan op andere websites.

Updates

COVERTON is actief bezig met haar privacybeleid. Daarom wordt deze pagina regelmatig bijgewerkt. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen, bezoek je best regelmatig de website en de pagina over het privacybeleid.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop COVERTON uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie (www.privacycommission.be).

Contacteer COVERTON

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over de wijze waarop COVERTON uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, contacteer ons dan:
Per e-mail: privacy@coverton.be of
Per post: COVERTON bvba, Ossendriesstraat 4, B-3520 Zonhoven